میزان کم شنوایی

در مورد نقص شنوایی باید بین فرد ناشنوا و کم شنوا تمایز قائل شد. فرد کم شنوا کسی است که نقص در دستگاه شنوایی ان به گونه است که تا حدودی می تواند از قدرت شنوایی خود استفاده کند و دارای درجات مختلفی می باشد. فرد ناشنوا نمی تواند از قدرت شنوایی خود استفاده کند و از راه های جبرانی یا جایگزین مثل زبان اشاره و قدرت بینایی برای جبران کمبود شنوایی خود استفاده می کند.

ازمون ادیومتری یا PTA به بررسی استانه های شنوایی فرد می پردازد. استانه حداقل سطح شدتی است که فرد در ان شدت می تواند صدا را بشنود.

کم شنوایی دارای درجات مختلفی می باشد.

میزان کم شنوایی را به درجات مختلف زیر تقسیم بندی می کنند:

کم شنوایی ملایم(Mild)

کم شنوایی متوسط(Moderate)

کم شنوایی شدید(Severe)

کم شنوایی عمیق(Profound)

کم شنوایی ملایم(Mild)

در صورتی که استانه های شنوایی فرد بین 26 دسی بل تا 40 دسی بل باشد کم شنوایی فرد در محدوده ملایم می باشد.

ویژگی های کم شنوایی ملایم عبارت اند از:

افزایش آستانه های شنوایی در حد خفیف تا ملایم

نیاز به ارزیابی های دوره ای شنوایی

در صورت نیاز استفاده از وسایل کمک شنیداری مثل سمعک پیشنهاد می شود

اصوات  معمول در مکالمات روزمره را می توانند بشنوند.

مشکل در شنیدن اصوات ارام به ویژه در حضور نویز

در حضور نویز نمی توانند گفتار را به صورت دقیق ردیابی کنند.

ملاحظات مورد نیاز برای دانش آموزان: نشستن در محل مناسب در کلاس درس و استفاده از وسیله کمک شنیداری

کم شنوایی متوسط(Moderate)

در صورتی که آستانه های شنوایی در محدوده 41 تا 55 دسی بل باشد کم شنوایی از نوع متوسط می باشد.

ویژگی های کم شنوایی متوسط عبارت اند از:

نیاز به استفاده از سمعک دارند.

اصوات بلند و بسیار بلند را می توانند بشنوند

در مکالمات روزمره مشکل دارند.

مشکل در دریافت صداهای آرام و متوسط

اشکال در درک گفتار در فاصله حدود100 سانتی متر

ملاحظات مورد نیاز برای دانش آموزان: نشستن در محل مناسب در کلاس درس و استفاده از وسیله کمک شنیداری، گفتار درمانی

 

کم شنوایی شدید(Severe)

در صورتی که آستانه های شنوایی در محدوده 71 تا 90 دسی بل باشد کم شنوایی از نوع شدید خواهد بود.

فقط اصوات بسیار بلند را می توانند بشنوند.

عدم توانایی شنیدن در مکالمات روزمره

استفاده از لب خوانی ضروری است

استفاده از سمعک با قدرت بالا ضروری است

حروف واکه ای را تشخیص می دهند

ملاحظات مورد نیاز برای دانش آموزان: نیازمند به کلاس های ویژه ناشنوایان

 

کم شنوایی عمیق(Profound)

در صورتی که آستانه های شنوایی در محدوده 91 دسی بل و بیش تر باشد کم شنوایی از نوع عمیق می باشد.

 

نشان دهنده وجود نقص شدید در گوش و عصب ان می باشد.

نیازمبرم به استفاده از سمعک

سمعک ها باید سوپر پاور باشد

اختلال شدید در مکالمات روزمره

عدم شنیدن اصوات محیطی

فقط می توانند اصوات بم و بسیار بلند را تا حدودی بشنوند.

به عنوان یک راه ارتباطی نمی تواد بر روی حس شنوایی خود تکیه کند

در مواردی مجبور به استفاده از کاشت حلزون می باشند

ملاحظات مورد نیاز برای دانش آموزان: نیازمند به کلاس های ویژه ناشنوایان، استفاده از وسایل کمک شنیداری در کلاس مثل FM